رفتن به بالا
  • شنبه - ۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۵
  • کد خبر : ۳۶۵۸
  • چاپ خبر : انحرافات اجتماعی
یادداشت:

انحرافات اجتماعی

نجاتی نوشت: تنها،آب های آرام هستند که چهره ها را بدون انحراف ودرست نشان می دهند ،بنابراین؛تنها ذهن‌های آرام می توانند درک شایسته و درستی از زندگی داشته باشند

به گزارش بازتاب دلفان زهرا نجاتی دبیر جامعه شناسی نوشت: انحراف اجتماعی هرجا که یک شخص در سازگاری با هنجارهای معمول جامعه شکست بخورد، ظهور میکند.انحراف ممکن است فردی باشد،که درآن شخص از رفتار نرمال گروه اش انحراف پیدا میکند.یا ممکن است انحراف گروهی باشد،که درآن کل گروه از هنجارهای اجتماعی انحراف پیدا میکند و بدین ترتیب فرد عضوی سازگار درون یک گروه یا خرده فرهنگ منحرف است.درعمل این دو تمایل به ترکیب و ادغام دارند،زیرا منحرفان تمایل دارند دیگر منحرفان را جستجو کرده ویک گروه منحرف تشکیل دهند.انحراف اولیه، رفتار انحرافی اشخاصی است که پایگاههای متعارفی را در اکثر رفتارهایشان پر میکنند،در حالی که انحراف ثانویه وقتی مردم به طور عمومی به عنوان منحرف نامیده می شوند ،ایجاد می شود که تا حدی نقش ها و انجمن های متعارف مجزا بوده و از انحراف انزوای اجتماعی خودشان استفاده می کنند

انحرافات همچنین به انحرافات فرهنگی و انحرافات روان شناختی تقسیم می شوند.به طور ساده منحرفین فرهنگی،از هنجارهای رفتار مورد انتظار تخطی می کنند.منحرفین روان شناختی انحراف از هنجار انسجام شخصیتی تخطی می کنند آنها در رفتار اجتماعی شان ممکن است منحرف یا سازگار باشند.

منحرفان اجتماعی افرادی هستند که به نحو مؤثری نشان انحراف به آنها زده شده است. بر اساس این دیدگاه، مسئله اجتماعی مبتنی بر یک تعریف ذهنی است که مردم از آن دارند. زیرا انحراف چیزی نیست که ذاتاً در اشکال معینی از رفتار وجود داشته باشد؛ بلکه آنچه وجود دارد مصوباتی است که توسط ناظران مستقیم و غیر مستقیم این رفتارها وضع شده است. یعنی عامل مهم در تعیین انحراف، ناظران اجتماعی هستند که تصمیمی گیرند چه عمل یا اعمالی مصداق بارز انحراف به شمار می آیند یا نمی آیند در حقیقت می توان گفت دیدگاه برچسب زنی با این فرض که جرم و رفتار مجرمانه یک روند اجتماعی می باشد، آغاز شده است.

تأکید اصلی این نظریه در مورد طبیعت و ماهیت رفتار متقابل یا کنش و واکنش بین بزهکار و بزه دیده و همچنین مقامات قضایی می باشد. هر آنچه که به عنوان جرم به حساب می آید، در واقعیت امر به وسیله عملکرد و فعالیت های نظام عدالت کیفری و مأموران آن تصمیم گیری می شود این به معنای آن است که تعریف نوع خاصی از رفتار به عنوان رفتار مجرمانه یا فرد خاص به عنوان مجرم بستگی به این دارد که عمل برچسب زنی توسط چه کسی صورت گرفته باشد؟. نظریه برچسب زنی بیشترین کارکرد را در زمینه اجرای عدالت در مورد نوجوانان دارد.

این دیدگاه را که گاهی نگرش «واکنش جامعتی» به انحرافات نیز می نامند برای اولین بار، ادوین. م. لِمرت و هاوارد بکر فرمول بندی کردند. لمرت بر این باور بود که فرآیند درگیر شدن فرد در رفتار بزهکارانه و مجرمانه و تبدیل شدن او به منحرف حرفه ای، از دو مرحله می گذرد:
در مرحله اول هر کسی ممکن است به عللی برای اولین بار مرتکب رفتار انحرافی شود که این نوع انحراف برای شخص پی آمدهای ناچیزی دارد.
لمرت این رفتار را که فرد مرتکب می شود و برای آن برچسب منحرف دریافت نمی کند “انحراف اولیه” نامید.و ادعا کرد هنگامی که این رفتار انحرافی تداوم می یابد و برچسب منحرف به فرد زده می شود و انحراف دومین پدید می‌آید که عامل رفتار تبدیل به بزهکار یا مجرم حرفه ای می شود.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط